15/06/2023 - 15 Lượt xem
Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 356/QĐ-BNV về việc ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về...
12/06/2023 - 20 Lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030,...
12/06/2023 - 17 Lượt xem
Ngày 20/5/2021, tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giao Bộ Tư...
09/06/2023 - 533 Lượt xem
Bộ Nội vụ sẽ tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ từ khóa XII - XV để xác định rõ phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ, ngành; xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức...
31/05/2023 - 37 Lượt xem
Ngày 18/10/2022, UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông...
31/05/2023 - 33 Lượt xem
Ngày 30/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt  Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản...
22/05/2023 - 43 Lượt xem
Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã ban hành Văn bản số 3236/TB- STNMT ngày 19/5/2023 thông báo về thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền...
15/05/2023 - 52 Lượt xem
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu...
12/05/2023 - 35 Lượt xem
Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành...
12/05/2023 - 40 Lượt xem
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết