12/07/2023 - 24 Lượt xem
Hưởng ứng và triển khai kế hoạch của Trung ương và của tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023, ngày 16/6/2023, UBND thành phố Vinh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về...
21/06/2023 - 43 Lượt xem
Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn...
19/06/2023 - 27 Lượt xem
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra...
16/06/2023 - 28 Lượt xem
Từ ngày 1/8/2023, Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã có hiệu lực.
15/06/2023 - 23 Lượt xem
Ngày 20/04/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2023/TT-BCA hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.
15/06/2023 - 22 Lượt xem
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
15/06/2023 - 22 Lượt xem
Ngày 03/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BNV về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn...
15/06/2023 - 20 Lượt xem
Ngày 30/4/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 3/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...
15/06/2023 - 22 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
15/06/2023 - 28 Lượt xem
Ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Thông tư).

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết