29/09/2023 - 3 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 10/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
28/09/2023 - 3 Lượt xem
Ngày 18/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp...
26/09/2023 - 11 Lượt xem
Đại diện Cục CSGT cho biết, giấy phép lái xe được cấp trước tháng 7/2012 là dạng giấy bìa, còn sau thời điểm này là dạng PET. Giấy phép dạng PET được cập nhật trong hệ thống của Cục Đường bộ, là dữ...
26/09/2023 - 2 Lượt xem
Luật An ninh mạng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
26/09/2023 - 7 Lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
26/09/2023 - 4 Lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội...
20/09/2023 - 6 Lượt xem
Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, ngày 01-7-2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường...
20/09/2023 - 5 Lượt xem
NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
20/09/2023 - 6 Lượt xem
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về trợ giúp pháp lý như sau:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết