06/06/2024 - 172 Lượt xem
Từ ngày 15/6/2024, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được thu giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và...
06/06/2024 - 222 Lượt xem
Ngày 03/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2024/TT-BTC quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo,...
06/06/2024 - 167 Lượt xem
Ngày 31/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải...
06/06/2024 - 267 Lượt xem
Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN (gọi là Thông tư 02) quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
06/06/2024 - 162 Lượt xem
Ngày 24/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm 4 chương, 34 điều. Sau đây là một số nội...
06/06/2024 - 561 Lượt xem
Ngày 26/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2024/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2024) nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ...
05/06/2024 - 335 Lượt xem
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành văn...
03/06/2024 - 110 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
28/05/2024 - 114 Lượt xem
Để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh trân trọng đăng tải Tài liệu Giới thiệu Luật Đất đai số 31/2024/QH15 do Cục Phổ biến, giáo...
28/05/2024 - 138 Lượt xem
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm nói riêng trên không gian mạng cũng có chiều hướng phức tạp, gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết