26/09/2023 - 21 Lượt xem
Luật An ninh mạng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
26/09/2023 - 26 Lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
26/09/2023 - 13 Lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội...
20/09/2023 - 26 Lượt xem
Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, ngày 01-7-2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường...
20/09/2023 - 26 Lượt xem
NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
20/09/2023 - 23 Lượt xem
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về trợ giúp pháp lý như sau:
20/09/2023 - 24 Lượt xem
Đề phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các nhà chung cư, chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh...
15/09/2023 - 30 Lượt xem
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 08 Luật và 17 Nghị quyết (có danh sách kèm theo)
13/09/2023 - 20 Lượt xem
Để phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an đã ban hành Công văn số 2587/C02-P5 ngày 19/7/2023 triển khai ứng dụng phần mềm “Người trợ lý ảo”, nhằm hướng...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết