05/06/2024 - 1012 Lượt xem
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành văn...
03/06/2024 - 214 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
28/05/2024 - 226 Lượt xem
Để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh trân trọng đăng tải Tài liệu Giới thiệu Luật Đất đai số 31/2024/QH15 do Cục Phổ biến, giáo...
28/05/2024 - 302 Lượt xem
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm nói riêng trên không gian mạng cũng có chiều hướng phức tạp, gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh...
24/05/2024 - 350 Lượt xem
Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Dưới đây là 10 điểm mới trong Luật mới vừa được thông qua.
24/05/2024 - 251 Lượt xem
UBND tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An tháng 4/2024, nhiệm vụ giải pháp tháng 5/2024 như sau:
22/05/2024 - 309 Lượt xem
Ngày 28/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.
21/05/2024 - 249 Lượt xem
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh trân trọng giới thiệu Toàn văn nội dung Luật Đất đai năm 2024 như sau:
20/05/2024 - 185 Lượt xem
VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an Việt Nam trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư cũng như xác thực điện tử...
20/05/2024 - 288 Lượt xem
Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết