12/09/2023 - 19 Lượt xem
Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về...
12/09/2023 - 18 Lượt xem
Ngày 29/6/2023,  Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng...
11/09/2023 - 19 Lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế...
11/09/2023 - 20 Lượt xem
Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người...
10/09/2023 - 16 Lượt xem
Ngày 24/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5 khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú...
10/09/2023 - 12 Lượt xem
Ngày 22/6/2023, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 21/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.
10/09/2023 - 17 Lượt xem
Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
10/09/2023 - 20 Lượt xem
Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.
09/09/2023 - 11 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 9/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
09/09/2023 - 5 Lượt xem
Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết