05/04/2023 - 44 Lượt xem
Ngày 21/02/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên...
05/04/2023 - 49 Lượt xem
Ngày 17/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự...
05/04/2023 - 34 Lượt xem
Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản...
05/04/2023 - 37 Lượt xem
Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2023. Nghị định bãi bỏ quy định...
05/04/2023 - 37 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 4/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
02/03/2023 - 49 Lượt xem
Ngày 27/01/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 120/2013/NĐ-CP và Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
02/03/2023 - 47 Lượt xem
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 ngày 09/01/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; có hiệu lực thi hành kể từ ngày...
02/03/2023 - 48 Lượt xem
Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày...
02/03/2023 - 42 Lượt xem
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01...
23/02/2023 - 41 Lượt xem
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra năm 2010), với nhiều điểm mới nổi bật:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết