31/05/2023 - 0 Lượt xem
Ngày 18/10/2022, UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông...
31/05/2023 - 2 Lượt xem
Ngày 30/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt  Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản...
22/05/2023 - 4 Lượt xem
Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã ban hành Văn bản số 3236/TB- STNMT ngày 19/5/2023 thông báo về thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền...
15/05/2023 - 4 Lượt xem
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu...
12/05/2023 - 4 Lượt xem
Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành...
12/05/2023 - 5 Lượt xem
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí...
12/05/2023 - 4 Lượt xem
Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Theo đó, Nghị định có một số điểm mới nổi bật như sau:
12/05/2023 - 4 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
11/05/2023 - 4 Lượt xem
Ngày 11/4/2023, Bộ Công an ban hành Công văn số 1101/BCA-QLHC về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID.
09/05/2023 - 6 Lượt xem
Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết