Tài liệu về xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bộ tài liệu “306 câu hỏi đáp pháp luật liên quan đến tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”
content:

Ngày 16/12/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Bộ tài liệu “306 câu hỏi đáp pháp luật liên quan đến tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tlpbgdpl/Pages/sach.aspx?ItemID=377).

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh đăng tải nội dung Bộ tài liệu để cán bộ, công chức Thành phố và phường, xã; các tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng.

Chi tiết tại File đính kèm

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết