Nhiều điểm mới tăng quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT

Cuối năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP với nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT từ năm 2024
content:

 

 

 

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết