UBND thành phố Vinh tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Vinh năm 2023

Hưởng ứng và triển khai kế hoạch của Trung ương và của tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023, ngày 16/6/2023, UBND thành phố Vinh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi năm 2023 trên địa bàn Thành phố.
content:

1. Mục đích của Hội thi

- Góp phần thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở;

- Tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở;

- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

2. Yêu cầu của Hội thi

Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Nội dung, hình thức thi sinh động, hấp dẫn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dự thi, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo Nhân dân.

3. Đối tượng tham gia Hội thi

- Đối tượng tham dự Hội thi là Hòa giải viên được bầu, công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở được lựa chọn đại diện cho Hòa giải viên các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

- Mỗi đội thi gồm 03 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị, trong đó có 01 người làm đội trưởng. Riêng phần thi giới thiệu và tiểu phẩm, các đội thi có thể huy động những người khác tham gia các vai phụ nhưng không quá 10 người (không phải vai hòa giải viên).

4. Phạm vi tổ chức Hội thi

Hội thi được tổ chức trên phạm vi toàn Thành phố.

5. Nội dung thi:

- Các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên;

- Pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013;

- Quy định trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường…

Lưu ý: Kiến thức pháp luật được vận dụng trong quá trình thi phải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

6. Hình thức thi

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hoá, gồm 4 phần thi như sau:

- Phần thi giới thiệu;

- Phần thi kiến thức pháp luật;

- Phần thi xử lý tình huống;

- Phần thi tiểu phẩm.

                                                  Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết