UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức truyền thông chính sách pháp luật

Ngày 18/10/2022, UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố Vinh.
content:

Cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trên phạm vi toàn Thành phố.

  b) Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có các ý kiến trái chiều trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tạo đồng thuận trong xã hội đối với những chính sách, quy định của pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

  2. Yêu cầu

  a) Các hoạt động phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn Thành phố.

  b) Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ngành, đơn vị, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện; phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị, đoàn thể tham gia thực hiện; bảo đảm đúng thời gian, chất lượng, hiệu quả công việc.

  II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, THỜI ĐIỂM TRUYỀN THÔNG

  1. Mục tiêu

  a) Đến hết năm 2022, hoàn thành việc quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố; 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội do cơ quan Trung ương và cơ quan cấp Tỉnh chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  b) Từ năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội do cơ quan Trung ương và cơ quan cấp Tỉnh chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông quan, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  2. Phạm vi truyền thông

  Hoạt động truyền thông chính sách được áp dụng đối với các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí sau:

- Là các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách;

- Chính sách có tác động trên phạm vi cả nước hoặc trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Thời điểm truyền thông

Thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

  1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách.

  Quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

  2. Phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.

  Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (đối với dự thảo chính sách do các cơ quan Trung ương chủ trì soạn thảo) hoặc Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách (đối với dự thảo chính sách do cơ quan cấp tỉnh chủ trì soạn thảo), yêu cầu thực tiễn tại địa phương và nội dung của dự thảo chính sách, các phòng, ngành, đơn vị Thành phố liên quan chủ động tham mưu triển khai thực hiện công tác truyền thông bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp đến mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội theo quy định để góp phần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

  3. Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về truyền thông dự thảo chính sách

  4. Cung cấp thông tin về nội dung truyền thông dự thảo chính sách, các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách

  Trên cơ sở tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách được các cơ quan có thẩm quyền chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cung cấp (theo quy định tại điểm b khoản 5 Mục IV Điều 1 Quyết định số 407/QĐ-TTg), chủ động tổ chức triển khai thực hiện việc đăng tải lên Cổng thông tin điện tử thành phố Vinh, đồng thời tiến hành truyền thông với các hình thức linh hoạt khác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, đối tượng, địa bàn cụ thể và yêu cầu của cơ quan chủ trì (theo quy định tại khoản 6 Mục IV Điều 1 Quyết định số 407/QĐ-TTg).

  5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách

  Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thành phố, tuyên truyền viên pháp luật phường, xã về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.

  6. Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách

  Huy động các cá nhân, tổ chức hành nghề về pháp luật phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội tham gia thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây./.

                                                                       Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

  

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết