Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, ngày 01-7-2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu giới luật gia Việt Nam cần tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức và hoạt động, nỗ lực, tích cực, nâng cao trách nhiệm nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung mà Đảng, Nhà nước đề ra.
content:

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết