Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Kế hoạch số 3070/KH-BTP ngày 17/8/2018 của Bộ Tư pháp về xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
content:

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Vinh đăng tải toàn văn Bộ tài liệu trên Cổng thông tin điện tử thành phố Vinh nhằm phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Bộ tài liệu tuyên truyền gồm có:

1. Bìa Tài liệu
2. Bộ Tài liệu rút gọn
3. Bộ Tài liệu tuyên truyền CAT và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn
4. Phụ lục sự tham gia của các quốc gia vào CAT
5. Phụ lục các quy định của pháp luật VN có liên quan
6. Bản dịch không chính thức Công ước CAT./.

                                                            Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết