Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023
content:

Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh cung cấp Bộ tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị do Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn; nhằm phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Bộ tài liệu bao gồm:

1. Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

2. Danh mục văn bản về quyền dân sự, chính trị

3. Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự, chính trị

4. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

5. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

                                                            Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết