Quy trình liên thông điện tử đăng ký khai sinh, thường trú, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
content:

Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm 4 bước sau: 


Bước 1. Người dân (Cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023).


Bước 2. Sau khi phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm Dịch vụ công liên thông, cơ quan BHXH thực hiện:

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ sang Bộ phận quản lý thu - sổ, thẻ để thụ lý, giải quyết. Hệ thống phần mềm tự động thực hiện: Cấp mã số BHXH và cập nhật vào dữ liệu HGĐ theo từng hộ được quy định tại Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020; cập nhật phát sinh thu và giá trị sử dụng thẻ BHYT vào mã đơn vị quản lý riêng theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 và Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.


Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ: Từ chối hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để thông báo cho người dân trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ do lỗi của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục trước đó (đính nhầm bản điện tử giấy khai sinh...) thì thông báo và nêu rõ lý do cho cơ quan đó thông qua phần mềm Dịch vụ công liên thông để khắc phục theo quy định.

Bước 3. Cán bộ thu - sổ, thẻ cơ quan BHXH thực hiện:


Hằng ngày, tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra dữ liệu phát sinh tự động trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ, dữ liệu bảng chi tiết số phải thu BHXH, BHYT, BHTN của người tham gia (Mẫu C69a-TS), Bảng phân bổ chi tiết số đã thu BHXH, BHYT, BHTN của người tham gia (Mẫu C83a-TS) đối với đơn vị có phát sinh theo Quyết định ban hành quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Phát hành thẻ BHYT bản điện tử (được tự động trả về kho dữ liệu của cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia), hoặc in thẻ BHYT bản giấy theo hình thức đã đăng ký để chuyển cán bộ tiếp nhận hồ sơ.


Bước 4. Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận dữ liệu, thẻ BHYT bản giấy từ Bộ phận quản lý thu - sổ, thẻ để trả kết quả cho người dân theo hình thức đã đăng ký và kết thúc hồ sơ đăng ký cấp thẻ BHYT trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

 

                                                                         Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết