Luật số 21/2023/QH15 ngày 22/06/2023 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Ngày 22/6/2023, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 21/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.
content:

Xem chi tiết nội dung Luật số 21/2023/QH15 tại đây./.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết