Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Vinh

Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (sau đây gọi là Chỉ thị số 14-CT/TW), UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 25/9/2023 triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố
content:

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết