Công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày 09/02/2023, Chủ tịch UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
content:

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

 

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày 07 tháng 02 năm 2023;

Ngày 09/02/2023, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND công nhận 25/25 phường, xã trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Chi tiết tại File đính kèm

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết