Bộ Nội vụ ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 356/QĐ-BNV về việc ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (Quy định).
content:

Theo đó, phạm vi, đối tượng áp dụng, mục đích của Quy định được xác định:

1. Phạm vi:

- Tài liệu này ban hành Quy định kỹ thuật về cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin (HTTT), cơ sở dữ liệu (CSDL) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC của Bộ Nội vụ.

- Quy định kỹ thuật tại Quyết định này phục vụ chia sẻ dữ liệu được quy định tại Quyết đinh 893/QĐ-TTg ngày 25/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; để triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tại Bộ, ngành Nội vụ.

2. Đối tượng áp dụng:

 - Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

- Tòa án nhân dân Tối cao.

- Viện kiểm sát nhân dân.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội.

- Kiểm toán Nhà nước.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

 3. Mục đích:

- Thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các HTTT/CSDL về CBCCVC của BNĐP với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý.

- Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù.

- Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công.

- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến CSDLQG về CBCCVC ngay từ khi thiết kế, xây dựng HTTT có liên quan đến CBCCVC.

 Ngoài ra, Quy định còn nêu cụ thể các nội dung về: Mô hình triển khai đồng bộ và chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; Mô hình kết nối; Cấu trúc mã định danh cho các đơn vị tham gia kết nối; Dữ liệu danh mục dùng chung và các trường thông tin bắt buộc; Danh sách dịch vụ và mã lỗi; Cấu trúc dữ liệu gói tin và một số nội dung liên quan về tích hợp, chia sẽ, đồng bộ dữ liệu CSDLQG về CBCCVC với CSDLQG về dân cư, CSDLQG về Bảo hiểm xã hội, hệ thống của BNĐP.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

                                                  Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết