Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Vinh ban hành Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi Thành phố năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND thành phố Vinh về việc tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi thành phố Vinh năm 2023 và Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND thành phố Vinh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi thành phố Vinh năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội thi).
content:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi

Đối tượng tham gia Hội thi là Hòa giải viên được bầu, công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở được lựa chọn đại diện cho Hòa giải viên của các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu đối với các đội dự thi

2.1. Các phường, xã thành lập đội thi theo cụm (mỗi cụm thành lập 01 đội thi), cụ thể:

- Cụm 1: Quán Bàu, Hưng Bình, Lê Mao, Lê Lợi, Đội Cung; trong đó Quán Bàu làm cụm trưởng.

- Cụm 2: Hưng Đông, Đông Vĩnh, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Phú; trong đó Hưng Đông làm cụm trưởng.

- Cụm 3: Hưng Dũng, Hưng Lộc, Hưng Hòa, Nghi Đức, Nghi Ân; trong đó Hưng Dũng làm cụm trưởng.

- Cụm 4: Hồng Sơn, Hưng Phúc, Hà Huy Tập, Quang Trung, Cửa Nam; trong đó Hồng Sơn làm cụm trưởng.

- Cụm 5: Vinh Tân, Hưng Chính, Trường Thi, Trung Đô, Bến Thủy; trong đó Vinh Tân làm cụm trưởng.

Mỗi đội thi gồm 03 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị, trong đó có 01 người làm đội trưởng (Lưu ý: mỗi phường, xã trong một cụm phải có 01 hòa giải viên tham gia đội thi). Riêng phần thi giới thiệu và tiểu phẩm, các đội thi có thể huy động những người khác tham gia các vai phụ nhưng không quá 12 người (không phải vai hòa giải viên).

Danh sách đội thi (thành viên chính thức, thành viên dự bị và người được huy động tham gia) gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 15/7/2023. Việc thay đổi thành viên chính thức của đội thi phải thông báo bằng văn bản cho Ban Tổ chức Hội thi chậm nhất trước 01 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi.

2.2. Tên đội thi là tên của cụm các phường, xã theo quy định tại điểm 2.1, mục 2, phần I Thể lệ này. Thành viên thi chính có số báo danh do Ban Tổ chức cấp và bắt buộc phải tham gia đầy đủ 04 phần thi.

2.3. Các đội dự thi phải có mặt trước thời điểm khai mạc Hội thi và tại địa điểm quy định. Mọi trường hợp tập trung sau thời gian khai mạc Hội thi không được tham gia dự thi.

2.4. Trang phục: Lịch sự, nghiêm túc. Cụ thể:

- Phần thi Giới thiệu và Tiểu phẩm được sử dụng trang phục theo nội dung kịch bản.

- Phần thi Kiến thức pháp luật và Xử lý tình huống: Trang phục của Nam là áo sơ mi trắng, quần tối màu; Trang phục của Nữ là áo dài.

2.5. Các đội dự thi phải thực hiện theo hướng dẫn của người dẫn chương trình và tuân thủ theo sự điều hành, quyết định của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. Không được sử dụng tài liệu dưới mọi hình thức trong phần thi Kiến thức pháp luật và Xử lý tình huống, nếu vi phạm không được tính điểm.

2.6. Đối với nội dung các phần thi Giới thiệu, phần thi Xử lý tình huống và phần thi Tiểu phẩm của các Đội thi, Ban Tổ chức Hội thi cấp Thành phố có quyền khai thác để sử dụng vào mục đích tuyên truyền.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI.

1. Hình thức thi:

- Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa và thi tập thể theo đội qua 01 vòng thi ở Hội thi cấp Thành phố.

- Ban Tổ chức Hội thi cấp số báo danh cho các đội thi. Các đội thi bốc thăm để xác định số báo danh và thứ tự thi.

- Đối với mỗi phần thi, các đội thi tham gia thi theo thứ tự số báo danh từ thấp đến cao.

2. Nội dung thi:

Nội dung thi của mỗi đội gồm 04 phần theo thứ tự sau:

2.1. Phần thi Giới thiệu:

- Nội dung thi: Giới thiệu về đội thi và địa phương mà đội thi đại diện gồm: Tên thành viên chính thức của đội thi, thời gian làm hòa giải viên, trung bình số lượng vụ việc tiến hành hòa giải trong 01 năm; đặc trưng nổi bật về điều kiện tự nhiên, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và các yếu tố tác động đến công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương hoặc đóng góp của công tác hòa giải ở cơ sở đối với sự phát triển của địa phương; mong muốn khi đến với Hội thi.

- Cách thức thi: Các đội thi thi theo thứ tự số báo danh từ thấp đến cao. Đến lượt thi, đội thi ra sân khấu tự giới thiệu về đội mình dưới các hình thức bảo đảm tính sáng tạo, linh hoạt, sinh động, hấp dẫn, như: kể chuyện, kịch, hát, thơ, ca, hò, vè….

- Thời gian thi: Mỗi đội thi không quá 07 (bảy) phút.

- Điểm số thi: Tổng điểm của phần thi là 20 (hai mươi) điểm, trong đó:

+ Các đội thi giới thiệu về các thành viên: 03 (ba) điểm.

+ Giới thiệu khái quát về đặc điểm và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương: 06 (sáu) điểm.

+ Hình thức thể hiện sáng tạo, linh hoạt, sinh động, hấp dẫn: 05 (năm) điểm.

+ Xây dựng những hình ảnh, phóng sự, videoclip về địa phương và công tác hòa giải ở cơ sở: 03 (ba) điểm.

+ Trang phục, đạo cụ phù hợp: 03 (ba) điểm.

2.2. Phần thi Kiến thức pháp luật

- Nội dung thi: Nội dung câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện theo Mục 3, Phần II, Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND thành phố Vinh về việc tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi thành phố Vinh năm 2023.

- Cách thức thi:

Các đội tham gia dự thi cùng có mặt trên sân khấu tại vị trí do Ban Tổ chức quy định.

Theo thứ tự số báo danh từ thấp đến cao, các đội lần lượt bốc thăm trả lời một gói gồm 07 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số các gói câu hỏi do Ban Tổ chức chuẩn bị.

Sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi, các đội có 05 giây để hội ý và đưa ra phương án trả lời cho mỗi câu hỏi.

Cách tính điểm cụ thể như sau:

+ Mỗi câu trả lời đúng, bao gồm: phương án đúng và cơ sở pháp lý đúng, đầy đủ (cụ thể điều, khoản, điểm và văn bản quy phạm pháp luật quy định) được 03 (ba) điểm.

+ Mỗi câu trả lời đúng, bao gồm: phương án đúng và cơ sở pháp lý đúng nhưng chưa đầy đủ (thiếu điều hoặc khoản hoặc điểm) được 2,5 điểm.

+ Câu trả lời sai không có điểm.

2.3. Phần thi Xử lý tình huống

- Nội dung thi: Xử lý các tình huống mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, hàng xóm, khu phố, cộng đồng dân cư về các lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, bảo vệ môi trường…

- Cách thức thi: Lần lượt từng đội thi ra sân khấu bốc thăm chọn một trong các tình huống do Ban Tổ chức đưa ra, sau khi nghe xong, đội thi có 01 (một) phút để suy nghĩ và thảo luận. Kết thúc thời gian suy nghĩ, một thành viên thay mặt đội, trình bày phương án xử lý tình huống, các thành viên khác được bổ sung, đính chính (nếu thấy cần thiết).

- Thời gian thi: Thời gian trả lời câu hỏi tình huống của mỗi đội thi không quá 05 (năm) phút (kể cả phần bổ sung, đính chính).

- Điểm số thi: Tổng điểm của phần thi này là 26 (hai mươi sáu) điểm, trong đó:

+ Nêu rõ căn cứ pháp luật để giải quyết tình huống: 05 (năm) điểm.

+ Phân tích tình huống (dựa trên cả lý và tình): 06 (sáu) điểm.

+ Đưa ra phương pháp hoà giải thấu tình đạt lý, rút ra bài học kinh nghiệm: 09 (chín) điểm.

+ Kỹ năng diễn đạt, trả lời tự tin, lưu loát, truyền cảm: 06 (sáu) điểm.

2.4. Phần thi Tiểu phẩm

- Nội dung thi: Đội thi tự dàn dựng và trình diễn tiểu phẩm đã được chuẩn bị trước. Nội dung tiểu phẩm về một vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đã xảy ra tại địa phương, được tổ hòa giải tiến hành hòa giải thành công và mang lại hiệu ứng tích cực trong dư luận, cũng như góp phần giữ gìn an ninh trật tự, sự bình yên, đoàn kết, hạnh phúc cho gia đình, cộng đồng dân cư. Hình thức thể hiện của tiểu phẩm bao gồm: Kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật, sân khấu phù hợp khác, bảo đảm có sự liên kết và thống nhất giữa chủ đề với nội dung, hình thức và thông điệp cần truyền tải.

- Cách thức thi: Các đội thi thi theo thứ tự số báo danh từ thấp đến cao. Đến lượt thi, đội thi ra sân khấu trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bị.

- Thời gian thi: Tối đa 10 phút.

- Điểm số thi: Tổng điểm phần thi này là 33 (ba mươi ba) điểm, trong đó:

+ Tiểu phẩm có cốt truyện hay, thể hiện được đầy đủ vụ việc hòa giải: 06 (sáu) điểm.

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải theo đúng quy định của pháp luật: 05 (năm) điểm.

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải có tình: 05 (năm) điểm.

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải logic: 03 (ba) điểm.

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải có sức thuyết phục: 05 (năm) điểm.

+ Diễn xuất tốt, tính nghệ thuật cao: 05 (năm) điểm.

+ Dàn dựng công phu, đạo cụ, trang phục phù hợp: 04 (bốn) điểm.

III. GIẢI THƯỞNG HỘI THI

1. Tiêu chí xét giải thưởng

Xét giải thưởng tập thể và cá nhân trên cơ sở chấm điểm của Ban Giám khảo và kết quả đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi. Cụ thể:

1.1. Đối với tập thể

a) Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức lựa chọn để trao các giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho các đội thi theo điểm số từ cao xuống thấp.

b) Nếu nhiều đội có tổng điểm của 04 phần thi bằng nhau thì việc xếp giải căn cứ vào điểm số của các phần thi riêng biệt theo thứ tự: phần thi kiến thức pháp luật, phần thi xử lý tình huống, phần thi tiểu phẩm, phần thi giới thiệu.

Nếu điểm số các phần thi riêng biệt của các đội vẫn bằng nhau thì Ban Tổ chức căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về quá trình tham gia Hội thi, việc chấp hành Thể lệ, nội quy, quy chế Hội thi để lựa chọn.

1.2. Đối với cá nhân

Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả của điểm phần thi xử lý tình huống lấy từ cao xuống thấp và quá trình tham gia của cả 03 phần thi còn lại.

2. Cơ cấu giải thưởng, hình thức khen thưởng

Giải thưởng, hình thức khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Mục IV Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND thành phố Vinh về việc tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi thành phố Vinh năm 2023.

3. Cách tính điểm các phần thi

- Điểm của từng phần thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo chấm cho phần thi đó.

Tổng số điểm tối đa cho 4 phần thi là 100 điểm. Cụ thể: Phần thi Giới thiệu: 20 điểm; phần thi Kiến thức pháp luật: 21 điểm; phần thi xử lý tình huống: 26 điểm; phần thi Tiểu phẩm: 33 điểm.

- Quy định trừ điểm tại các phần thi bị quá thời gian:

+ Quá từ 01 phút đến dưới 02 phút: Trừ 01 (một) điểm.

+ Quá từ 02 phút đến dưới 05 phút: Trừ 02 (hai) điểm.

+ Quá từ 05 phút trở lên: Trừ 05 (năm) điểm.

- Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm thống nhất được quy định trong đáp án, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng và thể hiện tại Phiếu điểm của Ban Tổ chức Hội thi. Căn cứ vào đáp án, kết quả dự thi, thành viên Ban Giám khảo chấm điểm cho từng đội thi vào phiếu điểm, ký, ghi rõ họ, tên và chuyển lại cho Tổ Thư ký để tổng hợp. Điểm từng phần thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo chấm cho phần thi đó.

Tổ Thư ký tổng hợp điểm bình quân của các thành viên Ban Giám khảo rồi trừ điểm vượt thời gian (nếu có). Trường hợp điểm số của thành viên Ban Giám khảo chênh lệch trên 02 điểm so với điểm trung bình cộng của tất cả các giám khảo cho mỗi phần thi thì Ban Giám khảo sẽ tổ chức hội ý và quyết định của Trưởng Ban Giám khảo sẽ là điểm cuối cùng của phần thi.

IV. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Các trường hợp không công nhận kết quả thi

1.1. Có thành viên chính thức của đội thi (hoặc thành viên dự bị thi thay thành viên chính thức) không phải là hòa giải viên ở cơ sở được bầu, công nhận theo quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở.

1.2. Đội thi (bao gồm thành viên chính thức, thành viên dự bị và người được huy động tham gia đội thi) có hành vi gian lận, vi phạm Thể lệ Hội thi.

1.3. Trong phần thi Giới thiệu, Tiểu phẩm có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc.

1.4. Vi phạm khác tại Hội thi do Ban Tổ chức quyết định.

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Khi phát hiện có hành vi vi phạm Thể lệ Hội thi hoặc không đồng ý kết quả chấm thi, Đội thi có quyền khiếu nại (thông qua Đội trưởng). Việc khiếu nại được thực hiện bằng văn bản, gửi đến Ban Tổ chức Hội thi trước khi tiến hành trao giải thưởng. Ban Tổ chức Hội thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định/Thông báo giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Hội thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

IV. THƯỜNG TRỰC CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Phòng Tư pháp thành phố Vinh là bộ phận thường trực Ban Tổ chức Hội thi.

Trên đây là Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Vinh năm 2023. Trong quá trình thực hiện Thể lệ này, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, Ban Tổ chức Hội thi sẽ sửa đổi, bổ sung Thể lệ cho phù hợp./.

                                                  Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết