4 mức phí được giảm từ ngày 1-1-2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính có 8 mức phí, lệ phí được giảm từ 10% đến 50 % đến hết ngày 31-12-2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
content:

Theo Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính có 8 mức phí, lệ phí được giảm từ 10% đến 50 % đến hết ngày 31-12-2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến có hiệu lực từ ngày 1-12-2023.

Theo Thông tư 63/2023, Bộ Tài chính giảm từ 10% đến 50% mức thu 8 khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31-12-2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể:

1. Bốn khoản thu phí, lệ phí được giảm từ 10% đến 50% kể từ ngày 1-12-2023 đến hết ngày 31-12-2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ ngày 1-1-2026 trở đi mức thu sẽ không được giảm nữa

- Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 148/2016/TT-BTC.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe được quy định tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

- Mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 48/2022/TT-BTC.

Có 8 mức phí sẽ được giảm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Có 8 mức phí sẽ được giảm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2. Bốn khoản phí, lệ phí được giảm kể từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 31-12-2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

- Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, áp dụng mức thu phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Thông tư số 38/2022/TT-BTC.

- Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Theo Plo.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết