Định hướng sinh hoạt Ngày Pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 7/2023

Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 7/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh định hướng một số nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến như sau:
content:

1. Luật Thanh tra của Quốc hội, số 11/2022/QH15, thông qua ngày 14/11/2022; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

2. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội, số 10/2022/QH15, thông qua ngày 10/11/2022; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

3. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình của Quốc hội, số 13/2022/QH15, thông qua ngày 14/11/2022; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện của Quốc hội, số 09/2022/QH15, thông qua ngày 09/11/2022; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

5. Luật Dầu khí của Quốc hội, số 12/2022/QH15, thông qua ngày 14/11/2022; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

6. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023).

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01/7/2023.

Đây là mức lương được dùng để xác định bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương, phụ cấp cùng người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

7. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế (có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2023).

Quy định 03 nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế (thay cho 07 nhóm đối tượng như quy định trước đây), bao gồm:

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và lao động hợp đồng không xác định thời hạn:

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự.

- Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã .

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được đồng ý.

- Chưa đạt trình độ đào tạo của vị trí đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được đồng ý;

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau…

- Cán bộ, công chức, viên chức đang bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được đồng ý….

Nhóm 2: Lao động hợp đồng không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực.

Nhóm 3: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp.

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

8. Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt (có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2023).

9. Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2023; các quy định tại Nghị định được thực hiện từ ngày 01/7/2023).

Quy định từ 01/7/2023, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước đó sẽ được điều chỉnh mức lương hưởng như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng đã được tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng chưa được tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

- Trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước năm 1995 sau khi điều chỉnh mức hưởng mà vẫn thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng;

Tăng lên bằng 03 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 đến dưới 03 triệu đồng/người/tháng.

10. Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023).

Quy định: Người dân có thể thực hiện cùng lúc thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nếu có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân hoàn toàn có thể lựa chọn dịch vụ công liên thông điện tử để thực hiện cùng lúc 03 thủ tục hành chính kể trên mà không cần đến cơ quan nhà nước.

Thủ tục liên thông này được thực hiện đơn giản với các bước như sau:

Bước 1: Người dân là cha/ mẹ/ người giám hộ/ người thân của trẻ em dưới 6 tuổi đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn)

Bước 2: Tìm kiếm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh hoặc bấm chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” >> Bấm nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 3: Kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bước 4: Hệ thống tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” không quá 04 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 06 ngày làm việc (Căn cứ Công văn 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023).

Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục cho người dân.

- Bản điện tử Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế được tự động gửi đến người dân tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Kết quả là bản giấy được chuyển đến Bộ phận Một cửa cấp xã (lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch) để trả cho người dân theo yêu cầu của người dân khi đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

11. Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/5/2023 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023).

12. Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023).

13. Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2023).

14. Thông tư 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2023).

                                                  Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết