Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2023

Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh định hướng một số nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến như sau:
content:

I. Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố (gửi kèm theo Công văn này); nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI:

1. Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023).

2. Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023).

3. Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2023); thay thế Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thông tư số 14/2023/TT-BCA ngày 20/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an (có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2023); thay thế Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023).

5. Thông tư số 3/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023); bãi bỏ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 và Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

6. Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023).

7. Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2023).

                                                            Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết