Định hướng nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2023

Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh định hướng một số nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến như sau:
content:

1. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2023).

Quy định một số thay đổi liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy định khác liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm:

- Cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ đáp ứng đủ điều kiện.

- Sửa đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Khi đăng ký biến động đất đai hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì cho phép Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước đó thẩm quyền này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, cá nhân, hộ gia đình phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện:

+ Nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất;

+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2023).

Quy định miễn việc tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính cho 03 trường hợp chậm nộp sau:

- Trong thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại.

- Trong thời gian cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

3. Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023).

Trong đó hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 25/5/2023 như sau:

- Việc áp dụng cung cấp mã QR phải bảo đảm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006).

- Mã QR được in ở góc trên bên trái của các giấy tờ được xuất bản từ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phải cung cấp các dữ liệu tối thiểu sau:

Mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Mã thủ tục hành chính.

Mã định danh của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Tên giấy tờ được xuất bản.

Tên hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu.

Thời điểm xuất bản.

Mã QR trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả phải cung cấp thêm ngày hẹn trả kết quả.

Mã QR trên Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải cung cấp thêm dữ liệu về thời hạn, phạm vi có hiệu lực (nếu có).

4. Công văn số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023 về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hiện nay, theo khoản 8, Điều 13, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP thì “Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”. Để tạo thuận lợi trong việc nhận biết đảm bảo chính xác ứng dụng VNeID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, Bộ Công an đã cập nhật thêm tính năng giúp công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (chi tiết theo Tài liệu hướng dẫn tại đây).

5. Công văn số 2269/UBND-TP ngày 08/5/2023 của UBND thành phố Vinh hướng dẫn sử dụng Giấy khai sinh để ghi các thông tin của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ khác.

Nội dung cụ thể như sau:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Hộ tịch năm 2014 thì nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

- Về giá trị pháp lý của giấy khai sinh được quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định, như sau:

"1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con... phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh".

Mặt khác, theo khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì:

"1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Do đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn Thành phố và các công dân căn cứ vào Giấy khai sinh (bản chính/bản sao được cấp từ sổ gốc/bản sao được công chứng, chứng thực) để ghi các thông tin cá nhân vào hồ sơ, lý lịch, học bạ và các giấy tờ khác cho công dân.

- Giao UBND các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn và các công dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hộ tịch, tránh để xảy ra các sai sót làm sai lệch các thông tin của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ khác so với nội dung được ghi trong Giấy khai sinh./.

                                                            Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết