Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Vinh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
content:

Căn cứ Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Ngày 23/02/2024, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 39 văn bản (Phụ lục I kèm theo);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ:  62 văn bản (Phụ lục II kèm theo);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ: 08 văn bản (Phụ lục III kèm theo).

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây./.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết