Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu ban hành quy định thí điểm điều động cán bộ cấp sở, ngành về tăng cường ở cấp xã

Tỉnh đã hoàn thành việc trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo hành lang pháp lý quan trọng về định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong ngắn hạn và dài hạn.
content:

Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

0:00/0:00

0:00

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung tại Thông báo số 1029 -TB/TU ngày 28/8/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

bna_Toàn cảnh Chương trình gặp mặt, đối thoại với lãnh đạo chủ chốt cấp xã năm 2023. Ảnh Thành Duy.jpeg
Toàn cảnh Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với lãnh đạo chủ chốt cấp xã năm 2023. Ảnh: Thành Duy

6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trước đó, trong các ngày 3, 4/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.

Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chương trình gặp mặt, đối thoại tổ chức vào thời điểm toàn tỉnh bước vào năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tỉnh đã hoàn thành việc trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo hành lang pháp lý quan trọng về định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong ngắn hạn và dài hạn.

Các thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được thời gian qua tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn có vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Trong thời gian qua, trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng lên, có nhiều đóng góp rất tích cực đối với sự phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn còn thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao.

bna_Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao đổi cùng các đại biểu bên lề Chương trình. Ảnh Thành Cường..JPG
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao đổi cùng các đại biểu bên lề Chương trình gặp mặt, đối thoại. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đối với lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Trước hết, tập trung đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp để kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Bám sát các chủ trương, định hướng mới về xây dựng và phát triển của tỉnh, của huyện để bổ sung nhiệm vụ kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Thực hiện tốt quy chế hoạt động, đảm bảo vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy, gắn với phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành của chính quyền, gắn với ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các địa phương thuộc diện sáp nhập địa giới hành chính trong giai đoạn 2 cần chủ động rà soát, xây dựng phương án khả thi, đồng bộ, đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Tập trung tìm kiếm các nguồn lực và giải pháp tối ưu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình hỗ trợ, xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025;...

Tăng cường đối thoại với Nhân dân; phát huy quyền làm chủ, khơi dậy và huy động sức mạnh của nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tập trung giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân theo thẩm quyền. Tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách còn vướng mắc, bất cập để phù hợp với thực tiễn ở cơ sở.

Chú trọng xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực, tạo ra các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sáng tạo từ cơ sở. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Giữ vững nguyên tắc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với Nhân dân, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, tận tâm, tận tụy trong công việc. Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực, sâu sát cơ sở, nắm vững thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

TẠO SỰ THỐNG NHẤT, CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

Về tổ chức thực hiện, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tuyên truyền về kết quả, tổ chức quán triệt nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Chương trình gặp mặt, đối thoại, tạo sự thống nhất, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu trả lời các đề xuất, kiến nghị được gửi đến Ban tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại liên quan công tác tổ chức cán bộ và công tác cải cách hành chính đảng; nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định thí điểm điều động cán bộ cấp sở, ngành về tăng cường ở xã, phường, thị trấn.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan trả lời các đề xuất, kiến nghị được gửi đến Ban tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại thuộc thẩm quyền giải quyết; nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những vướng mắc, bất cập liên quan các chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại ở cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan gửi nội dung trả lời các đề xuất, kiến nghị đến các tổ chức, các nhân liên quan. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung kết luận tại Thông báo này; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện kết luận trong các báo cáo chuyên đề và định kỳ hàng năm.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết