Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/5/2024

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2792/UBND-TH về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐVHC) mở rộng không gian đô thị TP Vinh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
content:

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2792/UBND-TH về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐVHC) mở rộng không gian đô thị TP Vinh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2025.

Cụ thể, về phạm vi lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 131, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về việc lấy ý kiến cử tri đối với việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Trình tự, thủ tục, thời gian, mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri và các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ.

Sau khi thực hiện các quy trình về lấy ý kiến cử tri, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri để UBND tỉnh tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi tác động tổ chức lấy ý kiến cử tri trước ngày 10/5/2024; thông qua HĐND cấp xã trước ngày 15/5/2024, thông qua HĐND cấp huyện trước ngày 25/5/2024.

Tại dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, yêu cầu đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp đối với ĐVHC cấp xã có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Đến năm 2030: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã còn lại có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Theo dự thảo Đề án, sau khi sáp nhập, sắp xếp, trên địa bàn tỉnh sẽ còn 20 ĐVHC cấp huyện (giảm 01 đơn vị do sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh); và còn 411 ĐVHC cấp xã với 364 xã, 18 thị trấn, 29 phường (giảm 49 ĐVHC cấp xã gồm 46 xã, 03 phường).

Tại dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnPhương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 04 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý.

Phương án thành lập các phường thuộc thành phố VinhThành lập phường Hưng Đông trên cơ sở nguyên trạng 6,41 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.697 người của xã Hưng Đông hiện có.

Thành lập phường Hưng Lộc trên cơ sở nguyên trạng 6,72 km2 diện tích tự nhiên, dân số 26.218 người của xã Hưng Lộc.

Thành lập phường Nghi Phú trên cơ sở nguyên trạng 6,47 km2 diện tích tự nhiên, dân số 24.990 người của xã Nghi Phú.

Thành lập phường Nghi Đức trên cơ sở nguyên trạng 5,68 km2 diện tích tự nhiên, dân số 9.295 người của xã Nghi Đức hiện có.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp của thành phố Vinh: Thành lập phường Vinh Tân trên cơ sở nhập toàn bộ phường Hồng Sơn có diện tích tự nhiên là 0,50 km2, quy mô dân số là 8.401 người và phường Vinh Tân có diện tích tự nhiên là 5,04 km2, quy mô dân số là 19.570 người.

Thành lập phường Quang Trung trên cơ sở nhập toàn bộ phường Quang Trung có diện tích tự nhiên là 0,58 km2, quy mô dân số là 10.016 người; toàn bộ phường Đội Cung có diện tích tự nhiên là 0,67 km2, quy mô dân số là 10.198 người và phường Lê Mao có diện tích tự nhiên là 0,87 km2, quy mô dân số là 13.658 người.

Kim Oanh - Nghean.gov.vn (tổng hợp)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết