Chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH thành phố Vinh năm 2023

content:

1. Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2022

Năm 2022, Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, tình hình suy thoái kinh tế, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, hệ lụy của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát và đẩy lùi, kinh tế Thành phố đang dần phục hồi và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 9,02%; thu ngân sách đạt vượt dự toán đề ra. Các ngành, lĩnh vực từng bước tạo đà phát triển rõ nét (Ngành Công nghiệp – Xây dựng tăng 6,95%; ngành Thương mại – dịch vụ tăng 10,16% so với cùng kỳ năm 2021; ngành Nông nghiệp đạt 96,8%). Chi ngân sách đảm bảo theo đúng kế hoạch. Công tác huy động nguồn lực được quan tâm triển khai thực hiện và bước đầu đạt kết quả. Đưa phố đi bộ vào hoạt động tạo điểm nhấn du lịch và góp phần kích hoạt phát triển kinh tế đêm. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Công tác giáo dục tiếp tục được đầu tư và phát triển, giữ vững là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tích cực chỉ đạo và giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2022 đạt kết quả cao. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực ổn định. Công tác Cải cách hành chính nhất là chỉ đạo, điều hành đã thể hiện tính quyết liệt, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Kỷ luật, kỷ cương và công tác phối hợp giữa các đơn vị có nhiều tiến bộ, đặc biệt là hoàn thành 22/22 chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức theo Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế, xã hội Thành phố cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Công tác huy động nguồn lực chưa tương xứng với tiềm năng của Thành phố, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quán Lau, chợ Vinh, GPMB một số công trình dự án còn chậm; công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính mặc dù đã chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu,…

2. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu năm 2023

a) Các chỉ tiêu kinh tế

(1) Giá trị gia tăng (giá SS 2010) tăng: 9-10%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng: 28-29%; Dịch vụ: 70-71%; Nông lâm, ngư nghiệp: 0-1%.

(2) Giá trị gia tăng bình quân đầu người: 130-135 triệu đồng.

(3) Thu ngân sách: 3.916,7 tỷ đồng; trong đó: Thu thường xuyên: 1.120,7 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất: 2.796,0 tỷ đồng.

(4) Chi ngân sách: 3.121,6 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 2.200 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 906,52 tỷ đồng; Chi dự phòng: 15,08 tỷ đồng.

(5) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: 25.000 tỷ đồng.

(6) Huy động vốn góp của nhân dân xây dựng hệ thống hạ tầng: 80 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xã hội

(1) Tỷ lệ gia đình văn hóa: >90%; Tỷ lệ khối xóm đạt chuẩn văn hóa: >82%; Tỷ lệ xã, phường có thiết chế văn hóa thể thao theo tiêu chí quy định: 68%; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị: 1-2 phường.

(2) Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên: 39,5%; Tỷ lệ gia đình thể thao: 29,5%.

(3) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 93%.

(4) Dân số trung bình: 355.000 nghìn người; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1%/năm; Tỷ suất sinh thô: 13,4‰; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 10%.

(5) Tỷ lệ lao động được đào tạo: 73%, trong đó tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 50%. Số lao động được giải quyết việc làm hàng năm là 4.500 người.

(6) Tỷ lệ hộ nghèo: 0,15%.

(7) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 3,2%.

(8) Số giường bệnh/1 vạn dân: 285 giường; Số bác sỹ/1 vạn dân: 60 bác sỹ.

(9) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội: 61%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt: 97%.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

(1) Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước của nhà máy sản xuất nước sạch đạt: 100%;

Tỷ lệ khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 75%;

Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 100 %;

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 86%.

(2) Tỷ lệ cây xanh đô thị: 13m2/người; Tỷ lệ đất giao thông: 16,3%.

(3) Tỷ lệ rác thải ở đô thị được thu gom: 100%; Phấn đấu 98% lượng chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

d) Các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp

(1) Tỷ lệ phường, xã vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ 100%.

(2) Tỷ lệ phường, xã đạt an toàn về ANTT: 80%; Tỷ lệ giảm tội phạm hàng năm 5%.

(3) Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: 96%.

(4) Tỷ lệ phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 80%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

(1) Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; trong đó, chú trọng tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với các giải pháp để thực hiện 03 đột phá, 06 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND thành phố về tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng – Trung Đô – Vinh, 15 năm Vinh đô thị loại 1.

Đẩy mạnh huy động nguồn lực, tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND Thành phố về triển khai xây dựng và thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; tích cực bám nắm, khâu nối với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện dự án ODA: “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vốn vay WB. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/Th.U ngày 26/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/38/2022 của UBND Thành phố về tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với huy động hiệu quả mọi nguồn lực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh kích hoạt, hỗ trợ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thu hút đầu tư; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, xây dựng hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đêm.

Tích cực vận động, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào địa bàn thành phố các dự án đầu tư mới trên một số lĩnh vực có lợi thế: Dịch vụ thương mại, sản phẩm công nghệ cao, tạo điều hiện thuận lợi để công dân khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, tháo gỡ khóa khăn, vướng mắc và đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/01/2022 về hỗ trợ, kích hoạt phát triển kinh tế Thành phố trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Phố đêm Cao Thắng; mở rộng hình thức kinh doanh, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động phố ẩm thực tại phường Cửa Nam. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ gắn với chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025. Nâng cao hiệu quả quản lý chợ, thu hút đầu tư, xã hội hóa chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ, nâng cấp chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại. Hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quán Lau, chợ Vinh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng chợ hoa cây cảnh tại xã Nghi Ân. Tăng cường các hoạt động kêu gọi người dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Vinh. Tăng cường công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp về môi trường, an ninh trật tự; khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các làng nghề và làng có nghề, quan tâm hạ tầng kỹ thuật, đầu ra sản phẩm và đào tạo nghề cho người lao động.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với nông dân đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh tại các vùng được quy hoạch; hỗ trợ phát triển một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực trên địa bàn, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh tiêu dùng. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với các xã Hưng Chính, Nghi Phú, Hưng Hòa; chỉ đạo xã Nghi Liên thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt kế hoạch khoa học công nghệ thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025.

(3) Tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước; tích cực nuôi dưỡng, phát triển và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, chống thất thu, giảm nợ đọng; điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính về thuế, các chính sách thuế mới; hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Chỉ đạo UBND các phường, xã tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khai thác tốt các nguồn thu phát sinh như thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, thuế vận tải…Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều hành, quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chế độ quy định, hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh phải bổ sung dự toán. Chủ động cân đối nguồn lực đảm bảo đầy đủ các khoản chi thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, các công trình, dự án cấp bách.

(4) Tích cực và quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị; phòng, chống ngập úng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt chú trọng trong việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất của các dự án trên địa bàn. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh năm 2023, quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh giai đoạn 2021-2030 theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSD cho các xã sáp nhập vào Thành phố gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng; quan tâm giải quyết đất ở chính sách; tập trung giải quyết khu tập thể trên địa bàn theo kế hoạch. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022. Tập trung cao cho công tác khai thác quỹ đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tập trung triển khai có hiệu quả các Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch về bảo vệ môi trường đã ban hành. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào ngày Chủ nhật Xanh, phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, dự án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách. Đẩy mạnh huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt, chú trọng lồng ghép trong mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chống biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả vốn sự nghiệp thị chính. Kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia đầu tư phát triển đô thị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó trước, trong mùa mưa bão; quan tâm vùng có nguy cơ sạt lở cao như Núi quyết, xóm Hòa Lam - xã Hưng Hòa; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng.

Phối hợp các Sở, ngành kiểm tra, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, xử lý các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật; xã hội hóa việc lập quy hoạch chi tiết các khu vực thế mạnh phát triển đô thị; kêu gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực quan tâm đầu tư; triển khai thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị trên địa bàn.

(5) Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của Tỉnh và Thành phố.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, các công trình xây dựng khu tái định cư, khai thác quỹ đất và các công trình khác phục vụ phát triển kinh tế, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, trong đó, tập trung ưu tiên các công trình chỉnh trang đô thị trên các tuyến phố chính: Phan Đình Phùng, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong (bao gồm vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, bồn hoa cây cảnh, hệ thống cây xanh,...); cải tạo, nâng cấp, trồng mới hệ thống thảm cỏ, cây xanh, cây cảnh trên các bun - val (chú trọng bunva khu vực trung tâm Thành phố); thiết kế trang trí hệ thống thảm hoa tươi, cây cảnh  tạo điểm  nhấn  tại  vòng xuyến: Phương Đông và đường Trường Thi, Phố đi bộ,...chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh và 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô - Vinh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm: Công trình chống ngập úng khu vực Duy Tân - Lê Hoàn; khu vực phía Nam chợ Vinh; khu vực khối 13 phường Bến Thủy; tuyến mương dọc đường Lê Nin, Trường Thi; hoàn thiện các hạng mục phố ẩm thực phường Cửa Nam. Tiếp tục xử lý nợ đọng các dự án do phường, xã làm chủ đầu tư có nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng, chất lượng hạ tầng kỹ thuật của các công trình. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh” từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

(6) Phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng còn lại đảm bảo an toàn, hiệu quả

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 07 nội dung đã đề ra tại Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2022 về tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô - Vinh, 15 năm Vinh đô thị loại 1; trong đó, chú trọng thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp phần dự án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025; tập trung đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng mạng lưới, cơ sở vật chất trường lớp gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS Đặng Thai Mai thành trường trọng điểm chất lượng cao. Quan tâm công tác phân luồng, hướng nghiệp; thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi trong trường học.

Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt công tác cai nghiện tập trung, cộng đồng, dạy nghề, quản lý sau cai. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nghèo tiếp cận với các dịch vụ về vay vốn, hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm để họ nâng cao năng lực, tự vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường, xã thực hiện tốt việc thu hồi số tiền hưởng sai theo Kết luận của thanh tra Bộ Lao động - TBXH đối với các trường hợp bị đình chỉ trợ cấp thương binh. Tập trung các biện pháp giải quyết vấn đề trẻ em lang thang, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình về An toàn thực phẩm. Chủ động tham mưu giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề y, dược trên địa bàn. Tăng cường đổi mới toàn diện, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp truyền thông về dân số, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19. Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đề phòng và ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh mới phát sinh, không được chủ quan, lơ là. Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân gắn với việc phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

(7) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2021-2025. Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 gắn với tăng cường công tác kiểm tra CCHC tại các đơn vị, phường, xã. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Quan tâm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, người lao động có biểu hiện chây ì, đùn đẩy, né tránh hoặc tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; điều động, chuyển đổi vị trí việc làm đội ngũ công chức, viên chức; sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 161/KH-TCT về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND Thành phố về nâng cao trách nhiệm, chất  lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.

Tăng cường rà soát, cải cách TTHC theo hướng minh bạch, cải tiến quy trình, đơn giản hóa, giảm thời gian, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số.

(8) Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ, cụm an toàn làm chủ. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tuyển gọi công dân nhập ngũ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án về quốc phòng và các phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội nhân dân gắn với phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

Làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng: Tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, kiên quyết không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Tăng cường đấu tranh với các hoạt động nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các hành vi vi phạm về pháo. Triển khai đồng bộ các giải pháp triệt xóa các đường dây ma túy lớn, các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy. Nâng cao công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng và vi phạm pháp luật về môi trường. Quan tâm công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện...Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Phấn đấu đạt tỷ lệ phường, xã vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ trên 90%; tỷ lệ phường, xã đạt an toàn về an ninh trật tự: 80%; tỷ lệ tội phạm hàng năm giảm 5%.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, chú trọng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hạn chế tối đa phát sinh đơn thư khiếu kiện mới, đơn thư vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng về đơn thư. Phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 96%.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng xử lý sau thanh tra, kiểm tra đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng từ thành phố đến phường, xã tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm nhằm đưa pháp luật đi vào thực tiễn và cuộc sống.

Phòng Văn hóa - Thông tin

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết