28/09/2023 - 12 Lượt xem
Vấn đề còn lại là Vinh sẽ ứng xử và sử dụng yếu tố biển như thế nào trong hành trình phát triển sắp tới của mình.
28/09/2023 - 9 Lượt xem
Kinh tế thành phố có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2013 - 2022 đạt 8,05%, cao hơn mức bình quân của cả nước và tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quan hệ đối ngoại...
26/09/2023 - 13 Lượt xem
Top 20 Miss Vinh 2023 hào hứng tham gia hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”