Công khai quy trình nội bộ, quy trình điện tử của Thanh tra tỉnh Nghệ An

content:

Quy trình nội bộ, quy trình điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết