Đề án điều chỉnh ĐGHC mở rộng không gian đô thị TP. Vinh

Đề án điều chỉnh ĐGHC mở rộng không gian đô thị TP. Vinh
content:

Đề án điều chỉnh ĐGHC mở rộng không gian đô thị TP. Vinh Tải về

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết