Vai trò của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong việc phối hợp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Để cụ thể hóa những mục tiêu, định hướng mà Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy có vai trò phối hợp thực hiện như thế nào?
content:

Câu hỏi: Để cụ thể hóa những mục tiêu, định hướng mà Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy có vai trò phối hợp thực hiện như thế nào?

* Trả lời:

- Ban Cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành.

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH2015 của Quốc hội và mục tiêp, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

- Tỉnh ủy Nghệ An xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên quan tâm, phối hợp, kiểm tra, giúp Tỉnh ủy Nghệ An kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An phát triển.

- Các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với tỉnh Nghệ An để thúc đẩy cùng nhau phát triển.

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; phối hợp Tỉnh ủy Nghệ An định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết