Triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

content:

Triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 03/06/2024, UBND thành phố Vinh đã ban hành Công văn số  2959/UBND-CA v/v triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư trong chi trả BHXH không dùng tiền mặt giúp không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số

Với quan điểm, phương châm mục tiêu chỉ đạo là bám sát các chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Chính phủ và của tỉnh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong  hoạt động quản lý Nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả lương hưu không dùng tiền mặt, khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong công cuộc chuyển đổi số.  Kết hợp nhiều hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền để giúp các cơ quan, cán bộ, công chức, người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu cũng như các kết quả đã đạt được trong việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt để tạo đồng thuận trong nhân dân và người được hưởng. Đảm bảo các nội dung được triển khai trên toàn thành phố và phù hợp đặc điểm, điều kiện đặc thù của từng địa bàn, khu dân cư.

Thành phố cũng đề nghị các cơ quan liên quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An; Bưu điện thành phố Vinh quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Phấn đấu đến ngày 15/9/2024 sẽ cơ bản hoàn thành quy trình chi trả trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hồ Kiên - Phòng VHTT

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết