Thông báo số 650/TB-UBND ngày 20/11/2023 v/v tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo đợt 2/2023

content:

Thông báo số 650/TB-UBND ngày 20/11/2023 v/v tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo đợt 2/2023 (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết