Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

content:

Thông báo số 1238/TB-PTQĐ ngày 6/10/2023 v/v lựa chọn tổ chức đấu giá các lô đất thuộc khu quy hoạch đất ở trên địa bàn xã Nghi Đức (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết