Thông báo công khai điều chỉnh vị trí, ranh giới trong quy hoạch và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh

content:

UBND thành phố Vinh thông báo công khai điều chỉnh vị trí, ranh giới trong quy hoạch và bổ sung KH sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh (xem chi tiết...)

Hồ sơ kèm theo: 

- Quyết định 555 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định 425 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định 430 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định 572 (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết