Thành phố Vinh triển khai Quyết định số 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

content:

UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 12/6/2014 triển khai, thực hiện Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 25/04/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm cụ thể hóa các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 203/QĐ-TTg đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn toàn Thành phố Vinh. 

Kế hoạch nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch; hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch; Phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy; kế hoạch sử dụng đất.

 

Ảnh: UBND Triển khai Quyết định số 203/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030,  tầm nhìn đến năm 2050

 

Thực hiện việc công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 rộng rãi để các tổ chức, nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, tham gia phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy theo quy hoạch được phê duyệt. Có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia góp ý đề xuất sửa đổi, ban hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của địa phương để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.

Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, dự án có liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố. Tổ chức tích hợp các nội dung trong quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy vào quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, cập nhật những nội dung liên quan trong quy hoạch ngành, quy hoạch Thành phố đ đm bảo tuân thủ định hướng phát trin theo quy hoạch hạ tng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy (quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại, công trình của Công an Thành phố, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an Thành phố. Xây dựng trụ sở, công trình của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, cơ sở, dân phòng và tình nguyện. Phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy. Phát triển hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy. Phát triển hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy)

Tập trung, bố trí đủ nguồn vốn cho công tác quy hoạch để đảm bảo tiến độ thực hiện quy hoạch; xây dụng cơ chế thu hút, tiếp nhận nguồn lực cho công tác lập quy hoạch từ các tổ chức, cá nhân tài trợ cho công tác lập quy hoạch để giảm bớt áp lực ngân sách của tỉnh. Bố trí đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2030. Huy động đa dạng các nguồn lực từ ngân sách và ngoài ngân sách, nguồn lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy theo quy hoạch. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất thể chế hóa các giải pháp huy động, sử dụng nguồn lực để đảm bảo triển khai hiệu quả, khả thi.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, công nghệ số và chuyển đổi số trong phát triển ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đó có xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy phù hợp với xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại Kế hoạch đã giao cho các phòng, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố và UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nội dung công việc, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đúng với mục đích, yêu cầu của Kế hoạch.

Lương Giang - Văn phòng HĐND-UBND TP Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết