Báo cáo việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia

content:

Báo cáo số 3146/BC-VPCP ngày 9/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia

Xem chi tiết báo cáo tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết