Thông báo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất ván sàn An Lộc Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh

content:

Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất ván sàn An Lộc Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh

1. Công văn số 438/TNMT ngày 10/5/2024 v/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất ván sàn An Lộc Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

2. Báo cáo thuyết minh đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty CP An Lộc Nghệ An (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết