Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Vinh năm 2022

content:

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

- Quyết định (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục công khai quyết toán (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết