Bảng lương công chức từ ngày 1-7-2023

Từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành (1,49 triệu đồng/tháng).
content:

 

Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Theo NLĐO

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết