3 quan điểm xuyên suốt và 5 sẵn sàng nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

3 quan điểm xuyên suốt và 5 sẵn sàng nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
content:

3 quan điểm xuyên suốt và 5 sẵn sàng nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  

Câu hỏi"3 quan điểm" xuyên suốt và "5 sẵn sàng" nhằm  tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là gì?

* Trả lời:  "3 quan điểm phát triển” xuyên suốt là:

- Phát triển nhanh, đột phá (bứt tốc) nhưng không đánh đổi bằng mọi giá;

- Tập trung phát triển phía Đông để dẫn dắt, kéo phía Tây phát triển, lấy phát triển phía Đông làm động lực, phía Tây theo hướng bền vững;

- Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt, phát huy tối đa sức mạnh của Nhân dân.

“5 sẵn sàng” cần tập trung chuẩn bị là:

- Sẵn sàng về không gian phát triển;

- Sẵn sàng  chuẩn bị hạ tầng thiết yếu về Khu công nghiệp và giao thông;

- Sẵn sàng về nguồn nhân lực;

- Sẵn sàng cam kết cải thiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính;

- Sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vì sự phát triển của tỉnh.

Nghean.gov.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết