30/11/2022 - 10 Lượt xem
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
30/11/2022 - 0 Lượt xem
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng năm 2019 của thành phố Vinh
30/11/2022 - 0 Lượt xem
Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 của thành phố Vinh
30/11/2022 - 0 Lượt xem
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết