Ngày 31/01/2024, trên cơ sở kết quả đánh giá và đề nghị của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND công nhận 25/25 phường, xã của thành phố Vinh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày 29 tháng 01 năm 2024; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp, Ngày 31/01/2024, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND công nhận 25/25 phường, xã của thành phố Vinh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
content:

Chi tiết nội dung Quyết định tại đây: Quyết định, Danh sách kèm theo./.

                              Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết