Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Trường Blue Sky

content:

- Văn bản công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Trường Blue Sky. Công văn số 771/TNMT ngày 09/08/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường (xem tại đây)

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Trường Blue Sky (xem tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết