UBND tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch năm 2023

Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
content:

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 45 thủ tục, trong đó có:

- 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; bao gồm:

+ Xác nhận thông tin hộ tịch;

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; bao gồm:

+ Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài;

+ Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

+ Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;

+ Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch);

+ Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

+ Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

+ Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân;

+ Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài;

+ Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch;

+ Xác nhận thông tin hộ tịch;

+ Liên thông nhóm thủ tục đăng ký kết hôn, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến.

- 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; bao gồm:

+ Đăng ký khai sinh;

+ Đăng ký kết hôn;

+ Đăng ký khai tử;

+ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con;

+ Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con;

+ Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động;

+ Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động;

+ Thủ tục đăng ký khai tử lưu động;

+ Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;

+ Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;

+ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;

+ Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;

+ Thủ tục đăng ký giám hộ;

+ Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ;

+ Thủ tục thay đổi, cải chính cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước;

+ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

+ Thủ tục đăng ký lại khai sinh;

+ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân;

+ Thủ tục đăng ký lại kết hôn;

+ Đăng ký lại khai tử;

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch;

+ Xác nhận thông tin hộ tịch;

+ Liên thông nhóm thủ tục đăng ký kết hôn, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến;

+ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Thủ tục Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

 

                                  Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết