Hướng dẫn sử dụng Giấy khai sinh để ghi các thông tin của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ khác

Ngày 08/5/2023, UBND thành phố Vinh ban hành Công văn số 2269/UBND-TP hướng dẫn sử dụng Giấy khai sinh để ghi các thông tin của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ khác
content:

Nội dung cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ tịch, UBND các cấp từ Thành phố đến phường, xã đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về hộ tịch cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Các cơ quan đăng ký hộ tịch đã căn cứ các quy định của pháp luật về hộ tịch trong từng giai đoạn để thực hiện việc đăng ký khai sinh cho công dân theo đúng quy định. Tuy nhiên, qua theo dõi thấy rằng vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, cá nhân chưa nhận thức đúng về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh và cách ghi các thông tin về "nơi sinh", "nơi đăng ký khai sinh", "quê quán"… của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch, học bạ và các giấy tờ khác, nên đã làm sai lệch các thông tin của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ khác so với nội dung được ghi trong Giấy khai sinh - là giấy tờ hộ tịch gốc của công dân, dẫn đến việc công dân phải làm thủ tục cải chính, chỉnh sửa hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ khác có liên quan.

Để giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các công dân hiểu đúng về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh, ghi chính xác các thông tin về "nơi sinh", "nơi đăng ký khai sinh", "quê quán" và các thông tin khác của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch, học bạ và các giấy tờ khác, UBND thành phố Vinh hướng dẫn cụ thể như sau:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Hộ tịch năm 2014 thì nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

- Về giá trị pháp lý của giấy khai sinh được quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định, như sau:

"1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con... phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh".

Mặt khác, theo khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì:

"1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Do đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn Thành phố và các công dân căn cứ vào Giấy khai sinh (bản chính/bản sao được cấp từ sổ gốc/bản sao được công chứng, chứng thực) để ghi các thông tin cá nhân vào hồ sơ, lý lịch, học bạ và các giấy tờ khác cho công dân.

- Giao UBND các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn và các công dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hộ tịch, tránh để xảy ra các sai sót như đã nêu ở trên./.

                                        Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết