Định hướng nội dung sinh hoạt Ngày Pháp luật với một số chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 4/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh định hướng một số nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến như sau:
content:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các Luật: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Luật Thanh tra năm 2022, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã được nêu tại Công văn số 51/HĐPH ngày 08/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới sau:

2.1. Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức (có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2023); quy định:

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung kiểm định gồm: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ… và đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

Việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31/7/2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

2.2. Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023).

2.3. Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập (có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2023).

2.4. Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa (có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2023); quy định cụ thể mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các cách xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Thông tư mới quy định 03 chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa bao gồm

- Tuyên truyền viên văn hóa chính (Mã số: V.10.10.34).

- Tuyên truyền viên văn hóa (Mã số: V.10.10.35).

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp (Mã số: V.10.10.36).

Tương ứng với từng chức danh nghề nghiệp, viên chức tuyên truyển viên văn hóa được xếp lương như sau:

- Tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng hệ số lương 4,00 đến 6,38.

- Tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng hệ số lương 2,34 đến 4,98.

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng hệ số lương 1,86 đến 4,06.

 

                                        Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết