Công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh

content:

UBND thành phố Vinh Thông báo công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (chi tiết tại đây)

- Các Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh của UBND tỉnh:

1. Quyết định số 297 ngày 24/5/2023 (xem Quyết định)

2. Quyết định số 378 ngày 4/7/2023 (xem Quyết định)

3. Quyết định số 530 ngày 14/9/2023 (xem Quyết định)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết