Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu

Bảng lương của công chức từ ngày 1-7-2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.
content:

Bảng lương của công chức từ ngày 1-7-2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Bảng lương của công chức từ ngày 1-7-2024

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 1.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 2.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 3.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 4.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 5.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 6.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 7.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 8.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 9.

Bảng lương viên chức từ 1-7-2024

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 10.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 11.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 12.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 13.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 14.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 15.

Lương công chức, viên chức tăng từ ngày 1-7: Dễ xem, dễ hiểu- Ảnh 16.

Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 1-7

Quốc hội thống nhất giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1-7-2024.

BÁO CHÍNH PHỦ

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết